Potrącenie na pasach w Brzegu. Ranny 73-latek trafił do szpitala

W czwar­tek (10 lu­te­go) w go­dzi­nach po­ran­nych do­szło w Brze­gu do groź­nie wy­glą­da­ją­ce­go zda­rze­nia.

27-let­ni kie­ru­ją­cy sa­mo­cho­dem Volks­wa­gen po­trą­cił 73-let­nie­go pie­sze­go. Do zda­rze­nia do­szło na pa­sach na ul. Łokiet­ka w Brze­gu.

Cho­ciaż po­li­cja prze­ba­da­ła kie­row­cę na obec­ność al­ko­ho­lu i oka­za­ło się, że był trzeź­wy, to z re­la­cji na­ocz­nych świad­ków wie­my, że za­cho­wał się dość dziw­nie, gdyż za­miast po­zo­stać na miej­scu zda­rze­nia, zje­chał na po­bli­ską sta­cję ben­zy­no­wą Or­len. Trud­no po­wie­dzieć cze­mu tak się sta­ło.

– O godz. 6:20 doszło do potrącenia 73-letniego mężczyzny. Pojazdem kierował 27-latek. Kierowca był trzeźwy, a poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. W tej chwili trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia – powiedziała nam Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Na po­chwa­łę za­słu­gu­ją dwaj kie­row­cy świad­ko­wie zda­rze­nia, któ­rzy za­cho­wa­li się bar­dzo od­po­wie­dzial­nie. Bia­łym sa­mo­cho­dem wi­docz­nym na zdję­ciu kie­ro­wał męż­czy­zna, któ­ry wi­dział całe zaj­ście z od­le­gło­ści kil­ku me­trów. To on udzie­lał pierw­szej po­mo­cy po­szko­do­wa­ne­mu i za­alar­mo­wał służ­by.

Chwi­lę po nim do ak­cji do­łą­czył pan Bar­tosz, ku­rier jed­nej z firm, któ­ry za­bez­pie­czył te­ren zda­rze­nia, usta­wia­jąc od­po­wied­nio swój sa­mo­chód i roz­sta­wia­jąc trój­kąt ostrze­gaw­czy.

Z in­for­ma­cji uzy­ska­nych od po­li­cji wie­my, że usta­la­ne są oko­licz­no­ści zda­rze­nia, gdyż ko­niecz­ne jest wy­ło­nie­nie wi­no­waj­cy.

Źródło: glospowiatu24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *