Mężczyzna groził, że wyskoczy z okna

W sobotę 1 maja po go­dzi­nie 21 do jed­nej z ka­mie­nic na rogu ulic Kra­kow­skiej i Szpi­tal­nej w Grod­ko­wie zo­sta­ły wezwa­ne służ­by ra­tun­ko­we.

In­ter­wen­cja do­ty­czy­ła po­ten­cjal­ne­go sa­mo­bój­cy. Je­den z miesz­kań­ców gro­ził, że wy­sko­czy z okna.

Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Grod­ków, zespół ratownictwa medycznego i policję.

– Nie­ofi­cjal­nie do­wie­dzie­li­śmy się, że męż­czy­zna naj­pierw wy­rzu­cił przez okno me­ble i te­le­wi­zor, na­stęp­nie sam sta­nął na gzym­sie – informuje portal głospowiatu24.pl

Ak­cja za­koń­czy­ła się szczę­śli­wie. Miesz­ka­niec Grod­ko­wa wszedł z po­wro­tem do miesz­ka­nia.

Na tę chwi­lę nie wia­do­mo, co spo­wo­do­wa­ło, że pró­bo­wał tar­gnąć się na wła­sne ży­cie.

Foto: głospowiatu24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: