Brzeg – w zaparkowanym samochodzie znaleziono zwłoki kobiety

Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy ma­ka­brycz­ną in­for­ma­cję. W sa­mo­cho­dzie za­par­ko­wa­nym obok jed­ne­go ze skle­pów w Brze­gu zna­le­zio­no zwło­ki ko­bie­ty.

Jak uda­ło się nam usta­lić, w sa­mo­cho­dzie mar­ki BMW, za­par­ko­wa­nym obok skle­pu na ul. Ma­kar­skie­go, zna­le­zio­no zwło­ki ko­bie­ty.

Na miej­scu pra­cu­ją już służ­by.

Bę­dzie­my in­for­mo­wać o szcze­gó­łach spra­wy.

Źródło: Głos Powiatu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *